Pilot kengetallen en CCV 2016 in de balie Breda-Middelburg

ANDERE WERKWIJZE in 2016 


Kengetallen
Ter voorbereiding van de kantoorbezoeken, die in het kader van toezicht door de deken en leden van de raad van de orde worden afgelegd, wordt na het maken van de bezoekafspraak aan het kantoor een lijst toegestuurd, waarin zijn opgenomen de onderwerpen en vragen, die tijdens het bezoek aan de orde komen. Tevens wordt gevraagd om het toezenden aan de deken van financiële gegevens van het kantoor, die door de unit Financieel Toezicht Advocatuur op verzoek van de deken worden geanalyseerd.

Met ingang van 1 januari 2016 zal bij wijze van proef in ons arrondissement worden gevraagd om het aanleveren van financiële kengetallen naast de financiële gegevens, die worden verzocht. Het is de bedoeling om te bezien of het aanleveren van alleen kengetallen van een kantoor (die veelal als management rapportage van de accountant of boekhouder worden verstrekt) in de toekomst kunnen volstaan, zodat minder informatie behoeft te worden aangeleverd.

Tevens stellen de deken en de raad het op prijs om van kantoren, ter voorbereiding van het bezoek, te vernemen hoe men de nabije toekomst van het kantoor ziet. Hierover zal bij de uitvraag van gegevens een vraag worden gesteld. 

CCV
Al enige tijd wordt nagedacht over een andere wijze van controle op de naleving van de verplichtingen voor advocaten dan de CCV, zoals deze sinds 1998 wordt gebruikt. Het streven is daarbij mede verlichting van de administratieve druk op advocaten/kantoren.
Daarnaast is de praktijk met de steekproef (Nacontrole) aanleiding om naar een andere wijze van controle te zoeken.

Om te beproeven hoe een betere wijze van nalevingscontrole kan worden bereikt zal in 2016 in ons arrondissement een pilot worden uitgevoerd, over de naleving van de regelgeving voor de advocatuur in 2015.

Dit betekent voor u het volgende: 
- U zult als advocaten en kantoren in het arrondissement Breda-Middelburg op 4 januari 2016 niet door de NOvA worden uitgenodigd voor de reguliere CCV.
- De uitvraag naar de te controleren gegevens ontvangt u van het bureau van onze eigen orde eind maart-begin april 2016.
- Deze proeve vernieuwde CCV zal naar alle waarschijnlijkheid via een digitaal vragenformulier worden uitgevoerd bij uw eigen raad van de orde.
- Ook de steekproef PO wordt lokaal uitgevoerd aan de hand van door iedere advocaat zelf te verstrekken gegevens.
- Advocaten, die tussen 1 januari en 1 mei 2016 verhuizen van of naar het arrondissement Zeeland-West Brabant - ten tijde van looptijd CCV en pilot CCV – zal na aanmelding bij het bureau een alternatieve aangiftewijze worden aangeboden. 

U ontvangt uiteraard nadere informatie en instructies zodra deze verder zijn uitgewerkt en bekend zijn.

Terug naar het nieuws-overzicht