Voorlichting artikel 6.5 van de Voda - Administratieplicht

Binnen zes maanden na afloop boekjaar een balans opmaken
De deken wil u graag nogmaals wijzen op het volgende. In de op 1 januari 2015 in werking getreden Verordening op de advocatuur is een concrete termijn van zes maanden opgenomen waarbinnen advocaten een balans en een staat van baten en lasten van hun praktijk op schrift moeten stellen. Voor alle advocaten geldt sinds lange tijd al de verplichting om een zodanige administratie te voeren dat daaruit te allen tijde de rechten en verplichtingen kunnen worden gekend (art. 6.5, eerste lid, onder a, Verordening op de advocatuur). Vanaf 1 januari 2015 is in artikel 6.5, eerste lid onder b van de Verordening opgenomen dat binnen zes maanden na afloop van het boekjaar de advocaat de balans en de staat van baten en lasten op schrift moet stellen. Concreet betekent dit dat advocaten die een boekjaar hebben dat loopt van 1 januari tot en met 31 december dit uiterlijk op 1 juli 2016 gedaan moeten hebben. Indien u niet goed weet hoe u moet voldoen aan de verplichtingen in dit artikel, dan vindt u hier een format met toelichting.

Terug naar het nieuws-overzicht