De beëdiging 

- Model verzoekschrift tot beëdiging
Aanvraagformulier Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)

Let op! U vult in:
- bij "Gegevens organisatie", vraag 2.1 en 2.5: gegevens van het kantoor waar u werkzaam zult zijn

- bij "Functie", vraag 2.2: (beëdiging als) advocaat
- bij "Screeningsprofielen", vraag 2.4: Ja
- bij "Specifiek screeningsprofiel", vraag 2.4 a: 55 Juridische dienstverlening

- Formulier verzoek tot goedkeuring stage en patroon - stagiaire regulier

- Formulier verzoek tot goedkeuring stage en patroon - stagiaire-ondernemer

Formulier verzoek tot goedkeuring stage en patroon - stagiaire in dienstbetrekking

 

Beëdiging als advocaat
 

Om de eerste keer als advocaat te kunnen worden beëdigd moet je een plek hebben gevonden als advocaat-stagiaire op een advocatenkantoor. Daar zal dan één van de advocaten als patroon voor je optreden tijdens de stage van drie jaar. Je moet een beëdigingsverzoek indienen bij de raad van de orde in het arrondissement waar je kantoor gevestigd is om beëdigd te worden door de rechtbank, onder gelijktijdige toezending van het verzoek tot goedkeuring stage en patroon (in enkelvoud).

Bij het verzoek tot beëdiging moeten de in de wet aangegeven bijlagen met betrekking tot je opleiding en persoonlijke status worden gevoegd. Eén van de bijlagen is een Verklaring Omtrent het Gedrag; de VOG voor een natuurlijk persoon. De VOG dient in origineel toegezonden te worden.

De VOG wordt verstrekt door de Dienst JUSTIS/COVOG van het ministerie van Veiligheid en Justitie. Het COVOG beoordeelt aan de hand van een screeningsprofiel of strafbare feiten een belemmering (kunnen) vormen voor de afgifte van de VOG.

Voor beëdiging als advocaat geldt het specifieke screeningsprofiel voor juridische dienstverlening met een terugkijktermijn van 10 jaren (sinds december 2014) in verband met de hoge mate van integriteit die aan een advocaat gesteld wordt.

Om tijdig beëdigd te kunnen worden voor deelname aan de voorjaarscyclus van de beroepsopleiding advocaten (BA) die aanvangt op 1 maart van ieder jaar, dient u uiterlijk 1 december van het daaraan voorafgaande jaar uw beëdigingsverzoek in te dienen.

Om tijdig beëdigd te kunnen worden voor deelname aan de najaarscyclus van de BA die aanvangt op 1 september van ieder jaar, dient u uiterlijk 1 juni van dat jaar uw beëdigingsverzoek in te dienen.

Het verzoekschrift dient u in via het webformulier via deze link. Houdt u er rekening mee dat u het verzoekschrift en alle daarbij behorende documenten, alsmede het verzoek goedkeuring stage en patroon in aparte bijlagen dient bij te voegen. Voorts dient u de originele VOG per post na te zenden aan het bureau van de orde.

Herbeëdiging

Bij herintreding nadat een advocaat enige tijd niet op het landelijk tableau heeft gestaan moet opnieuw beëdiging plaatsvinden. Dit geschiedt via het indienen van een beëdigingsverzoek (in enkelvoud) bij de raad van de orde in het arrondissement waar het kantoor gevestigd is of zal worden. Bij dit verzoek moeten de in de wet vermelde bijlagen worden gevoegd. De (originele) VOG is ook voor herbeëdiging vereist en de terugkijktermijn is eveneens 10 jaren.

Het aanvraagformulier voor het aanvragen van een VOG vindt u hier. Meer informatie vindt u op de website van de Dienst JUSTIS/COVOG. Een toelichting bij het formulier en bij het screeningsprofiel staan eveneens op de website.

Het verzoekschrift dient u in via het webformulier via deze link. Houdt u er rekening mee dat u het verzoekschrift en alle daarbij behorende documenten in aparte bijlagen dient bij te voegen. Voorts dient u de originele VOG per post na te zenden aan het bureau van de orde.

 
Wijzigingsbesluit buitenstages (RIO en OIO)


Hier vindt u ter informatie het door de algemene raad vastgestelde Wijzigingsbesluit buitenstages, waarmee de Beleidsregel onderwijs en toetsen BA wordt gewijzigd. Dit Wijzigingsbesluit treedt in werking met ingang van 1 augustus 2016. Klik hier.