Een eigen kantoor beginnen, opgave nieuw kantoor


In het kader van het toezicht dienen alle startende kantoren ten behoeve van de deken een opgave nieuw kantoor in te vullen. Door deze opgave nieuw kantoor krijgt de deken een goed beeld van de kantoororganisatie. Aan de hand van deze opgave kan bovendien worden vastgesteld of aan de verordening wordt voldaan.

Elk kantoor dat na aanmelding bij  Beheer Advocaten Registratie (BAR) een nieuw barkantoornummer krijgt, wordt gezien als startend kantoor en krijgt de uitnodiging om de opgave nieuw kantoor in te vullen. Het kan gaan om nieuw opgerichte  kantoren, om kantoren die naar een ander arrondissement verhuizen en om bestaande kantoren die zodanig van samenstelling veranderen dat van een nieuw kantoor gesproken kan worden.

De opgave nieuw kantoor is alleen digitaal beschikbaar. U ontvangt automatisch per e-mail een uitnodiging om de opgave nieuw kantoor digitaal in te vullen nadat u zich hebt aangemeld bij BAR, op of kort na de datum die u als startdatum van het kantoor aan BAR hebt doorgegeven. De uitnodiging voor de opgave nieuw kantoor wordt verstuurd aan de advocaat die volgens de gegevens van BAR kantoorbestuurder is.

De kantoorbestuurder vult de opgave nieuw kantoor in namens alle bij het kantoor ingeschreven advocaten.

Zodra u de opgave nieuw kantoor hebt ingevuld ontvangt het bureau van de orde van het arrondissement waar het kantoor gevestigd zal zijn daarvan automatisch bericht. Het bureau van de orde controleert de gegevens. Indien er nog vragen zijn of aanvullende informatie gewenst is, ontvangt u daarover bericht. Nadat de deken de opgave nieuw kantoor akkoord heeft bevonden, ontvangt het kantoor daarvan een bevestiging.

Afhankelijk van uw antwoorden zal u mogelijk gevraagd worden bijlagen mee te sturen met de opgave nieuw kantoor. Het kan gaan om de volgende stukken:

 • Exemplaar briefpapier
 • (Kosten) maatschapsovereenkomst
 • Kantoor met 2 of meer advocaten, samenwerkingsverband: alle bescheiden en overeenkomsten met betrekking tot de organisatie van het kantoor
 • Statuten B.V., N.V., Stichting of VOF
 • Statuten van de stichting derdengelden
 • Overeenkomst kantoor – stichting derdengelden
 • Uittreksel van de Kamer van Koophandel van de stichting derdengelden
 • Overzicht namen en hoedanigheid bestuursleden stichting derdengelden
 • Bewijs beroepsaansprakelijkheidsverzekering alsmede van het in- en uitlooprisico
 • Lijst van de werkzame advocaten die verzekerd zijn tegen beroepsaansprakelijkheid (indien niet alle advocaten verzekerd zijn)
 • Betaalbewijs premie
 • Kantoorklachtenregeling

Advocaten die werkzaam zijn bij een werkgever als bedoeld in artikel 5.9 onderdelen e, f en g van de Verordening op de advocatuur zal in aanvulling op bovenstaande stukken gevraagd worden om:

 

Klik hier voor FAQ

Voor overige vragen met betrekking tot de opgave nieuw kantoor kunt u contact opnemen met het bureau van de orde Zeeland-West-Brabant indien uw startende kantoor hier gevestigd zal zijn. U kunt een e-mail sturen naar algemeen@advocatenorde-zwb.nl of bellen 076 - 520 54 15.