WWFT


Hier vindt u de relevante documenten met betrekking tot de Wwft. 

Handleiding en stappenplan Wwft voor advocaten

Beleidsregel Toezicht Wwft 2018

Overzicht Wwft vragen - uitvraag verzonden in 2020

Veelgestelde vragen vragenlijst Wwft (Q&A)

 

BELEIDSREGEL BESTUURSRECHTELIJKE HANDHAVING WWFT 2016


De deken van de orde van advocaten in het arrondissement is belast met het toezicht op de advocaten die kantoor houden in zijn arrondissement. Als gevolg van de wijziging van de Advocatenwet is de deken per 1 januari 2015 naast toezichthouder op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de Advocatenwet tevens aangewezen als toezichthouder op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Alle wet- en regelgeving die op een advocaat van toepassing is, is tuchtrechtelijk handhaafbaar. De deken kan overtredingen van de in de Wwft genoemde voorschriften echter ook bestuursrechtelijk handhaven door een last onder dwangsom of een bestuurlijke boete op te leggen (artikel 26, tweede lid, en artikel 27, tweede lid, Wwft), of door een aanwijzing te geven (artikel 32 Wwft).

Ten behoeve van de rechtszekerheid heeft de deken in dit kader de Beleidsregel bestuursrechtelijke handhaving Wwft 2016 in het arrondissement Zeeland-West-Brabant vastgesteld. Op 1 juni 2016 is de Beleidsregel bestuursrechtelijke handhaving Wwft 2016 in het arrondissement Zeeland-West-Brabant in werking getreden. Deze beleidsregel is onlangs in het dekenberaad geëvalueerd. De dekens hebben besloten de beleidsregel op bepaalde punten aan te scherpen. Dit heeft geleid tot de Beleidsregel bestuursrechtelijke handhaving Wwft 2017 in het arrondissement Zeeland-West-Brabant Deze beleidsregel treedt in werking op 1 juli 2017.

De beleidsregel bestuursrechtelijke handhaving Wwft 2017 in het arrondissement Zeeland-West-Brabant vindt u hier. De voorgaande beleidsregel wordt hiermee ingetrokken en vindt u hier.

De beleidsregel bestuursrechtelijke handhaving Wwft 2018 in het arrondissement Zeeland-West-Brabant vindt u hier. De voorgaande beleidsregel wordt hiermee ingetrokken.

De beleidsregel toezicht Wwft 2018 vindt u hier. De daarbij behorende bijlage I vindt u hier.