BELEIDSREGEL BESTUURSRECHTELIJKE HANDHAVING 


De deken van de orde van advocaten in het arrondissement is belast met het toezicht op de advocaten die kantoor houden in zijn arrondissement. Als gevolg van de wijziging van de Advocatenwet is de deken per 1 januari 2015 naast toezichthouder op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de Advocatenwet tevens aangewezen als toezichthouder op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Alle wet- en regelgeving die op een advocaat van toepassing is, is tuchtrechtelijk handhaafbaar. De deken kan overtredingen van de in de Wwft genoemde voorschriften echter ook bestuursrechtelijk handhaven door een last onder dwangsom of een bestuurlijke boete op te leggen (artikel 26, tweede lid, en artikel 27, tweede lid, Wwft), of door een aanwijzing te geven (artikel 32 Wwft).

De beleidsregel bestuursrechtelijke handhaving advocatuur 2024 vindt u hier. De daarbij behorende bijlage I vindt u hier.  

BELEIDSREGEL TOEZICHT WWFT 2023

Met ingang van 1 januari 2023 is er een nieuwe Beleidsregel toezicht Wwft in werking getreden. Deze beleidsregel komt in de plaats van de Beleidsregel toezicht Wwft 2018 en bevat een aantal wijzigingen en aanvullingen. Ook zijn de inzichten verwerkt die onder de toepassing van de eerdere beleidsregel zijn gewonnen.

- Beleidsregel toezicht Wwft 2023
- Toelichting bij de Beleidsregel toezicht Wwft 2023
- Bijlage bij de Beleidsregel toezicht Wwft 2023 

 

WWFT

Hier vindt u de relevante documenten met betrekking tot de Wwft.

Handleiding en stappenplan Wwft voor advocaten
Overzicht Wwft vragen - uitvraag verzonden in 2020
Veelgestelde vragen vragenlijst Wwft (Q&A)