PROTOCOL melding door advocaten van bedreiging  

 

Verkeert u in een noodsituatie? Bel dan direct 112.

vOELT U ZICH BEDREIGD? Bel de lokale deken of de NOvA-noodtelefoon op 06 3611 3251

 

Advocaten die melding willen doen van een (be)dreiging of zich bedreigd voelen, kunnen contact opnemen met hun lokale deken (zie hieronder) of met de noodtelefoon van de NOvA. Lukt het niet direct in contact te komen met de lokale deken, bel dan de noodtelefoon van de NOvA. De noodtelefoon is 7 dagen per week, 24 uur per dag bereikbaar op het nummer: 06 3611 3251.

Bedreiging van hulpverleners - door slachtoffers zelf of omstanders - in de uitoefening van hun taak is geen sporadisch voorkomend verschijnsel meer. Ook advocaten worden met enige regelmaat bedreigd in de uitoefening van hun praktijk, door of namens wederpartijen dan wel door de eigen – voormalige – cliënt. Dit is weliswaar van alle tijden, maar het lijkt steeds vaker voor te komen. Ook dekens blijven niet buiten schot.

Sinds 2005 zijn er afspraken gemaakt tussen de dekens en het OM met betrekking tot de te volgen procedure bij bedreigingen. De parketten beschikken over speciale units die bedreiging van hulpverleners en dus ook van advocaten in behandeling nemen, de zogenaamde units Bewaken, Beveiligen & Crisisbeheersing (BB&C). Deze OM-medewerkers worden door de Hoofdofficier van Justitie (HOvJ) geïnformeerd na een dreigingsmelding van de deken. Zij nemen dan contact op met de betreffende advocaat om naar aanleiding van diens inlichtingen goed gefundeerd een risico analyse te maken, op basis waarvan zij passende maatregelen voorstellen c.q. nemen, in overleg met de bedreigde advocaat.

De ervaring is al jarenlang dat alle bedreigingen serieus genomen moeten worden. Daarom is besloten dat deze meldingen direct rechtstreeks op hoog niveau bij het OM gemeld worden. Voor een goed inzicht is ook het registreren van bedreigingsincidenten van belang. Hierdoor kan een duidelijk beeld ontstaan van de bedreigingen naar aard en effect, zodat beleid kan worden ontwikkeld om zo adequaat mogelijk te kunnen optreden in voorkomende gevallen.   

MELDINGSPROCEDURE AAN DE DEKEN  

Indien bij u of uw kantoor dreigingen – mondeling, telefonisch dan wel schriftelijk – binnenkomen, waarvan u meent dat deze moeten worden opgevolgd, kunt u daarover met de deken contact opnemen, liefst met een duidelijke schets van de casus. De deken zal een snelle eerste en summiere screening doen, waarna – steeds in overleg met de betrokken advocaat – de kwestie gemeld wordt bij de HOvJ. Deze meldt door aan het hoofd van de unit BB&C. De BB&C medewerkers nemen contact op met de betreffende advocaat voor een risico analyse. Doorgaans is dit een bijzonder snelle opvolging, soms binnen een kwartier. De BB&C medewerkers bespreken met de advocaat hun analyse, hun advies en de daaruit voortvloeiende acties en koppelen terug naar de HOvJ en/of de regio officier. Ook worden afspraken gemaakt over een rechtstreekse contactpersoon bij het OM, zodat indien nodig, snelle opvolging gewaarborgd is en er niet via het politie traject hoeft te worden gewerkt.

De communicatie tussen deken en HOvJ is snel en goed, evenals met de president van de rechtbank in voorkomende gevallen, ook buiten kantooruren. 

N.B. de contactgegevens van de deken bevinden zich op het besloten gedeelte van deze website (inloggen met de advocatenpas) zie rechts bovenaan deze pagina.