Lokale voorschriften

Beleidsregel bestuursrechtelijke handhaving advocatuur

De deken van de orde van advocaten in het arrondissement is belast met het toezicht op de advocaten die kantoor houden in zijn arrondissement. Alle wet- en regelgeving die op een advocaat van toepassing is, is tuchtrechtelijk handhaafbaar. Per 1 januari 2015 kan de deken een beperkt aantal normen ook bestuursrechtelijk handhaven: voor overtreding van één of meerdere van deze normen kan de deken een last onder dwangsom en/of een bestuurlijke boete opleggen (artikel 45g, eerste lid, Advocatenwet). Ten behoeve van de rechtszekerheid van de advocaat heeft de deken in dit kader de Beleidsregel bestuursrechtelijke handhaving advocatuur 2015 in het arrondissement Zeeland-West-Brabant vastgesteld.

Onlangs is de beleidsregel uit 2022 geëvalueerd in het dekenberaad. Als gevolg hiervan is een nieuwe beleidsregel opgesteld: de Beleidsregel bestuursrechtelijke handhaving advocatuur Zeeland-West-Brabant 2024. De beleidsregel wordt gepubliceerd in de 
Staatscourant. De beleidsregel uit 2022 wordt hiermee ingetrokken.

Meldingsplicht bij totstandkoming of wijziging samenwerkingsverband

Een advocaat heeft de verplichting om de totstandkoming of wijziging van een samenwerkingsverband te melden aan de raad van de orde. Een advocaat mag geen medewerking verlenen aan de totstandkoming of wijziging van een samenwerkingsverband voordat de raad van de orde een beslissing heeft genomen. De deken beslist over de vraag of de voorwaarden waaronder het samenwerkingsverband wordt aangegaan of gewijzigd, de wijze van naar buiten optreden daaronder begrepen, voldoen aan het bepaalde bij of krachtens hoofdstuk 5, afdeling 5.2 Verordening op de advocatuur.

 

- Beleidsregel bestuursrechtelijke handhaving advocatuur Zeeland-West-Brabant 2024

- Beleidsregel bestuursrechtelijke handhaving Zeeland-West-Brabant 2022

- Beleid Raad van Toezicht inzake artikel 4 Regeling Vakbekwaamheid

- Beleidsregel inzake artikel 4.4 Verordening op de advocatuur en artikel 14, sub i Regeling op de advocatuur 

- Handleiding verzoek ex gedragsregel 12

Richtlijn gelden dekenrekening 2023 - gedragsregel 19 lid 3

Richtlijn gelden dekenrekening 2023 - gedragsregel 28 lid 2

- Besluit financiële bijdrage 2023

- Besluit financiële bijdrage 2024

- Besluit mandaat, volmacht en machtiging

- Besluit mandaat volmacht en machtiging deken 2015

- Besluit mandaat volmacht en machtiging raad van de orde 2015

- Regeling vergoeding verzoek op basis van de Wet Openbaarheid van Bestuur

- Leidraad verdeling vergoeding bij opvolging in toevoegingszaken 2021

- Verkopen van vorderingen op cliënten

- Huishoudelijk reglement

- Besluit machtiging dekens toezicht advocatuur 2016 Zeeland-West-Brabant

- Besluit machtiging dekens toezicht advocatuur 2018 Zeeland-West-Brabant

- Beleidsregel inzake de advocaat in dienstbetrekking en de kantoortuin

- Beleidsregel schorsing in de uitoefening van de praktijk

- Beleidsregel herintrederspunten 2021

- Beleidsregel verzoek beëdiging na schrapping

- Regeling commissie bezwaarschriften

Governance reglement (dit item valt onder het besloten deel van de website - inloggen met advocatenpas)