Lokale voorschriften

Beleidsregel bestuursrechtelijke handhaving advocatuur

De deken van de orde van advocaten in het arrondissement is belast met het toezicht op de advocaten die kantoor houden in zijn arrondissement. Alle wet- en regelgeving die op een advocaat van toepassing is, is tuchtrechtelijk handhaafbaar. Per 1 januari 2015 kan de deken een beperkt aantal normen ook bestuursrechtelijk handhaven: voor overtreding van één of meerdere van deze normen kan de deken een last onder dwangsom en/of een bestuurlijke boete opleggen (artikel 45g, eerste lid, Advocatenwet). Ten behoeve van de rechtszekerheid van de advocaat heeft de deken in dit kader de Beleidsregel bestuursrechtelijke handhaving advocatuur in het arrondissement Zeeland-West-Brabant vastgesteld. In 2015 is de beleidsregel in het dekenberaad geëvalueerd en hebben de dekens besloten de beleidsregel op bepaalde punten aan te scherpen. Dit heeft geleid tot de Beleidsregel bestuursrechtelijke handhaving advocatuur in het arrondissement Zeeland-West-Brabant 2016.

De beleidsregel bestuursrechtelijke handhaving advocaten 2016 is onlangs in het dekenberaad opnieuw geëvalueerd. De dekens hebben besloten de beleidsregels op bepaalde punten aan te scherpen. Dit heeft geleid tot de Beleidsregel bestuursrechtelijke handhaving advocatuur 2017 in het arrondissement Zeeland-West-Brabant. Deze beleidsregel treedt in werking op 1 juli 2017.

De volledige beleidsregel bestuursrechtelijke handhaving advocatuur 2017 vindt u hier. De Beleidsregel bestuursrechtelijke handhaving advocatuur in het arrondissement Zeeland-West-Brabant 2016 wordt hiermee ingetrokken.

Meldingsplicht bij totstandkoming of wijziging samenwerkingsverband

Een advocaat heeft de verplichting om de totstandkoming of wijziging van een samenwerkingsverband te melden aan de raad van de orde. Een advocaat mag geen medewerking verlenen aan de totstandkoming of wijziging van een samenwerkingsverband voordat de raad van de orde een beslissing heeft genomen. De deken beslist over de vraag of de voorwaarden waaronder het samenwerkingsverband wordt aangegaan of gewijzigd, de wijze van naar buiten optreden daaronder begrepen, voldoen aan het bepaalde bij of krachtens hoofdstuk 5, afdeling 5.2 Verordening op de advocatuur.

 

Beleidsregel bestuursrechtelijke handhaving advocatuur 2015 

- Beleidsregel bestuursrechtelijke handhaving advocatuur 2016

- Beleidsregel bestuursrechtelijke handhaving advocatuur 2017

- Beleid Raad van Toezicht inzake artikel 4 Regeling Vakbekwaamheid

- Beleid inzake artikel 4.4 Verordening op de advocatuur en artikel 4, lid 1, dub f Regeling op de advocatuur

- Handleiding verzoek ex gedragsregel 12

- Richtlijn gelden Dekenrekening

- Besluit financiële bijdrage 2018

- Besluit financiële bijdrage 2019

- Besluit financiële bijdrage 2020

- Besluit financiële bijdrage 2021

- Besluit mandaat, volmacht en machtiging

- Besluit mandaat volmacht en machtiging deken 2015

- Besluit mandaat volmacht en machtiging raad van de orde 2015

- Regeling vergoeding verzoek op basis van de Wet Openbaarheid van Bestuur

- Leidraad verdeling vergoeding bij opvolging in toevoegingszaken 2021

- Verkopen van vorderingen op cliënten

- Huishoudelijk reglement

- Besluit machtiging dekens toezicht advocatuur 2016 Zeeland-West-Brabant

- Besluit machtiging dekens toezicht advocatuur 2018 Zeeland-West-Brabant

- Beleidsregel recidive 1 juni 2019

- Beleidsregel inzake de advocaat in dienstbetrekking en de kantoortuin

- Beleidsregel schorsing in de uitoefening van de praktijk

- Beleidsregel herintrederspunten 2021