Organisatie

Alle advocaten die kantoor houden in het arrondissement Zeeland-West-Brabant vormen met elkaar de orde van advocaten Zeeland-West-Brabant. Een orde kan gelijkgesteld worden met een vereniging, zij het dat een advocaat verplicht lid is van de orde op grond van de Advocatenwet.

raad van de orde
deken
college van afgevaardigden
contactcommissies

 

Raad van DE ORDE 

Naast de landelijke orde van advocaten is er per gebied, arrondissement genaamd, een plaatselijke orde van advocaten. Deze plaatselijke orde van advocaten wordt bestuurd door de raad van de orde met als voorzitter de deken. De deken en de leden van de raad van de orde zijn ook advocaten.

Samenstelling raad van de orde Zeeland-West-Brabant

Op 22 december 2023 is de orde van advocaten in het arrondissement Zeeland-West-Brabant geïnformeerd door de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties dat volgens zijn informatie de WNT van toepassing is. Hierbij maakt de raad van de orde de WNT gegevens over 2022 en 2023 openbaar: WNT verantwoording 2022 en WNT verantwoording 2023.

De raad van de orde heeft als kerntaak het houden van toezicht op de toelating als advocaat in het arrondissement Zeeland-West-Brabant . Het toezicht richt zich op het al dan niet naleven van diverse op advocaten van toepassing zijnde verordeningen en andere regelgeving. De leden van de raad van de orde houden zich daarnaast bezig met stagiair- en opleidingsaangelegenheden. Ook houden de leden van de raad van de orde zich bezig met het ontwikkelen van beleid op diverse terreinen en met belangenbehartiging.

De raad van de orde vergadert maandelijks. Ieder lid van de raad van de orde houdt zich bezig met toezicht. Daarnaast heeft ieder lid zijn eigen portefeuille(s). Zo is er bijvoorbeeld een portefeuillehouder opleiding, gefinancierde rechtsbijstand en strafrecht. In dat kader voert een lid van de raad van de orde gesprekken met allerlei partijen en neemt hij deel aan vergaderingen van commissies van de orde van advocaten Zeeland-West-Brabant .

Daarnaast is de raad van de orde, via het bureau van de orde, aanspreekpunt voor een ieder die vragen heeft over de advocatuur. De raad van de orde geeft geen inhoudelijk juridisch advies.

Jaarverslag 2013 raad van toezicht arrondissement Breda Middelburg

Jaarverslag 2014 raad van toezicht arrondissement Breda Middelburg

Jaarverslag 2015 raad van de orde arrondissement Zeeland - West-Brabant

Jaarverslag 2016 raad van de orde arrondissement Zeeland - West-Brabant

Jaarverslag 2017 raad van de orde arrondissement Zeeland - West-Brabant

Jaarverslag 2018 raad van de orde arrondissement Zeeland - West-Brabant

Jaarverslag 2019 raad van de orde arrondissement Zeeland - West-Brabant

Jaarverslag 2020 raad van de orde arrondissement Zeeland - West-Brabant 

Jaarverslag 2021 raad van de orde arrondissement Zeeland-West-Brabant 

Jaarverslag 2022 raad van de orde arrondissement Zeeland-West-Brabant


Huishoudelijk Reglement

Klachtenreglement Orde van Advocaten Zeeland-West-Brabant


DEKEN

De deken is lid van de raad van de orde en zit de vergaderingen van de raad van de orde voor. De deken behandelt klachten, adviezen, bemiddelingen en andere toezichtzaken. Vaak doet hij dit samen met medewerkers van het bureau van de orde en met de leden van de raad van de orde. Daarnaast licht hij de leden van de orde voor over voor hen van belang zijnde aangelegenheden en kan hij een advocaat aanwijzen als een rechtzoekende niet of niet tijdig een advocaat bereid vindt om hem zijn diensten te verlenen (onder bepaalde voorwaarden). Ook voert de deken gesprekken met bijvoorbeeld het openbaar ministerie en de rechtbank. Tevens neemt de deken maandelijks deel aan het dekenberaad.

College van afgevaardigden

Het college van afgevaardigden is een inspraakorgaan van de Nederlandse orde van advocaten, een soort advocatenparlement. Het college van afgevaardigden oordeelt over besluiten van de algemene raad, het bestuur van de Nederlandse orde van advocaten. Van het college van afgevaardigden maken advocaten, uit alle  arrondissementen in het land, deel uit. Het college bestaat uit zo’n 50 afgevaardigden. Zij worden gekozen door de advocaten in hun arrondissement. Vanuit de orde van advocaten Zeeland-West-Brabant hebben 4 advocaten zitting in het college.

Samenstelling fractie Zeeland-West-Brabant 2024 in het college van afgevaardigden

Op 21 maart 2024 werd de nieuwe fractie in de jaarvergadering van de orde gekozen. 

 

ContactCommissies

De raad van de orde in het arrondissement Zeeland-West-Brabant wordt bijgestaan door enkele commissies. Iedere commissie heeft tenminste één lid van de raad van de orde als lid. De commissies vormen de contactschakel tussen de raad van de orde en de balie enerzijds en rechterlijke colleges, openbaar ministerie en andere derden anderzijds.

Samenstelling contactcommissies