De stageperiode

- Checklist best practice patroons (invulbaar pdf document)

- Portfolio voor advocaatstagiaires en patroons (invulbaar pdf document)

- FAQ Verplichte patroonscursus

Beleidsregel stage en patronaat 2020

- Beleidsregel stage en patronaat 2021

- Beleidsregel stage en patronaat 2022

- Beleidsregel stage en patronaat 2022-2

- Beleidsregel stage en patronaat 2023

Beleidsregel stageverkorting

- Formulier verzoek tot wijziging patronaat 

- Instructie stagebegeleidingsplan

- Model stagebegeleidingsplan

- Beleidsregel verzoek beëdiging na schrapping

 

Voor advocaat-stagiaires die vanaf 1 maart 2013 zijn gestart met de beroepsopleiding:

inlichtingenformulier ex artikel 3.13 Verordening op de advocatuur  (word document)

Voor advocaat-stagiaires die vanaf 1 maart 2021 zijn gestart met de beroepsopleiding:

- inlichtingenformulier ex artikel 3.13 Verordening op de advocatuur (word document) - v.a. 1 maart 2021


 

Lokale opleidingsverplichtingen stagiaire

Zoals uit artikel 3.10 van de Verordening op de advocatuur blijkt, dient de stagiaire aan het einde van de stage tien opleidingspunten te hebben behaald voor activiteiten die de raad van de orde voor stagiaires aanbiedt of laat aanbieden en een voldoende behaald voor de pleitoefening.

De tien opleidingspunten dienen in het arrondissement behaald te worden middels het volgen van door de Vereniging Jonge Balie Zeeland-West-Brabant georganiseerde haardgesprekken.
Voor het bijwonen van een haardgesprek wordt één punt toegekend mits zowel bij aanvang als bij het einde van het haardgesprek de handtekeningenlijst is getekend.
Indien het haardgesprek digitaal (op de vooraf gecommuniceerde datum en het tijdstip) wordt gevolgd, dient er sprake te zijn van een attendance rate van minimaal 95%. 

Met ingang van 1 januari 2019 is het mogelijk om gedurende de stage eenmalig één opleidingspunt te behalen middels het bijwonen van de inhoudelijke dag van het Jonge Balie Congres, alsmede eenmalig één opleidingspunt voor het bijwonen van de Zuidelijke Pleitwedstrijden.

In 2023 worden weerbaarheidstrainingen voor advocaat-stagiaires georganiseerd. Voor deelname aan deze training wordt eveneens een opleidingspunt toegekend.

 

Beleid verzet door de Raad van Toezicht Breda Middelburg
Versie maart 2014


In de Stageverordening 2012 zijn de examenkansen voor de beroepsopleiding per onderdeel beperkt tot drie. Dit betekent dat wanneer een stagiaire de examens van één of meer onderdelen van de beroepsopleiding niet haalt, hij na drie jaar wordt geschrapt ingevolge artikel 8, derde lid, Advocatenwet.

De raad van toezicht Breda Middelburg is tot het volgende beleid gekomen over hoe te handelen in de situatie dat een stagiaire een verzoek tot hernieuwde beëdiging indient na schrapping ex artikel 8 lid 3 Advocatenwet. De raad van toezicht heeft in zijn vergadering van 7 april 2014 besloten in beginsel verzet aan te tekenen tegen een verzoek tot beëdiging indien dit verzoek ingediend wordt binnen vijf jaar na de schrapping.
 

Beleid verzet raad van de orde Breda Middelburg
Versie januari 2015

Een advocaat-stagiaire die niet binnen drie jaar na beëdiging de beroepsopleiding heeft afgerond wordt geschrapt van het tableau op grond van artikel 8c, lid 2, van de Advocatenwet. Daarbij is geen onderscheid gemaakt tussen de oude beroepsopleiding (op grond van de Stageverordening 2005) en de nieuwe beroepsopleiding advocaten (op grond van de Stageverordening 2012 en hoofdstuk 3 Verordening op de advocatuur).
De raden van de orden in de arrondissementen besluiten tot de volgende beleidsregel:

In geval een op grond van artikel 8c, lid 2, van de Advocatenwet geschrapte advocaat-stagiaire verzoekt tot beëdiging, gaat de raad van de orde daar tot vijf jaar na datum van de schrapping in verzet tegen de beëdiging (artikel 4 van de Advocatenwet). Uitzondering wordt gemaakt voor de persoon die met gebruikmaking van de terme de grâce het examen alsnog met goed gevolg heeft afgelegd. Met betrekking tot dit beleid is overwogen dat de toetsuitslagen in beginsel vijf jaar geldig zijn. Een nieuwe beëdiging zou in elk geval tot gevolg moeten hebben dat de gehele opleiding opnieuw gedaan moet worden. 

Aldus op 6 januari 2015 te Breda vastgesteld door de raad van de orde Breda Middelburg


Wijzigingsbesluit buitenstages (RIO en OIO)


Bijgaand ter informatie het door de algemene raad vastgestelde Wijzigingsbesluit buitenstages, waarmee de Beleidsregel onderwijs en toetsen BA wordt gewijzigd. Dit Wijzigingsbesluit treedt in werking met ingang van 1 augustus 2016. Klik hier.

 

STAGIAIRESALARISSEN

Voor de bepaling van de minimumsalarissen voor 2023 is een verhoging ten opzichte van 2022 doorgevoerd van 10%. Met ingang van januari 2023 wordt de jaarlijkse verplichte indexering losgelaten.

Klikt u hier voor de geldende Beleidsregel stage en patronaat.